کارگاه جمع بندی و تست زنی ویژه آزمون وکالت 97

۲۲ شهریور ۱۳۹۷

 

نظر دکتر نوبهاری طهرانی پیرامون ضرورت شرکت در کارگاههای جمع بندی و تست زنی وکالت 97


نظر دکتر عبدغیور پیرامون ضرورت شرکت در کارگاههای جمع بندی و تست زنی وکالت 97


نظر دکتر علی فلاح پیرامون ضرورت شرکت در کارگاههای جمع بندی و تست زنی وکالت 97