آزمون های آزمایشی وکالت ۹۳ - شروع : ۹۲/۱۲/۹

 

 

آزمون های آزمایشی وکالت ۹۳ - شروع : ۹۲/۱۲/۹

به طور همزمان در نمایندگی های سراسر کشور