به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت پانزدهم: توقعات وکیل رابطه ی وکیل و موکل همچون یک اتوبان دو طرفه است که برای هریک حقوق و تکالیفی را ایجاد می نماید. علیرغم اعتقاد و باور به شعار((همیشه حق با مشتری(موکل) است))، باید به انتظارات و توقعات معقول و منطقی وکیل هم در این رابطه احترام گذاشت که مهمترین آنها عبارتست از:1- راستگویی و صداقت موکلدر اینصورت وکیل می تواند برنامه  و استراتژی مشخصی یرای دفاع از موکل  و احقاق حقوق وی داشته باشد.2- نظم و انضباطکه در تهیه اسناد ، مدارک ، دفاعیات و ... بسیار مهم است.3- قدرشناسیصرفنظر از رابطه ی مالی میان وکیل و موکل ، باید پذیرفت که وکیل برخی از زحمات و تلاش های خود را برپایه ی ظرفیت انسانی و اخلاقی خویش به انجام می رساند و به همین دلیل رفتار متقابلی را از موکل خود انتظار دارد.4- همراهی و همکاریبرای موفقیت و پیرروزی در یک پرونده ، جدای از دانش و تجربه ی وکیل ، همراهی و همکاری موکل در تمام مراحل رسیدگی هم شرط است.5- اجرای تعهدات مالیمتاسفانه برخی از موکلین در انجام تعهدات مالی خود ، کوتاهی نموده و زحمات و تلاشهای وکیل خود را به ناحق پایمال می سازند . به همین دلیل وکلا در انعقاد قراردادهای حرفه ای و شغلی ، دقت و وسواس بیشتری به خرج می دهند. موفق باشیدموسسه آموزش عالی آزاد عدل( طرح نوین)