قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۰

همانطور که انتظار می رفت پس از کش و قوس های فراوان میان کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه و براساس آنچه در فرم ثبت نام ذکر شده ، معیار قبولی در آزمون وکالت 1400 کسب 70 درصد امتیاز یک درصد برتر آزمون خواهد بود یعنی چنانچه امتیاز یک درصد برتر آزمون را 20 درنظر بگیریم لازم است پذیرفته شدگان حداقل امتیاز 14 را بدست آورند .  

طبیعتا موجی از ابهامات در خصوص این شیوه پذیرش موج می زند و بایست منتظر بود و نتایج آزمون مورخ 30 تیر را مورد آنالیز دقیق قرارداد .