جناب آقای محمدرنجبر

کانون بوشهر

|

رتبه 1

سهمیه آزاد

جناب آقای میثم زنده بودی

کانون بوشهر

|

رتبه 2

سهمیه آزاد

سرکارخانم فرنیا خلجی

کانون زنجان

|

رتبه 2

سهمیه ایثارگران

سرکارخانم نیلوفر قلی پور

کانون قزوین

|

رتبه 3

سهمیه آزاد

سرکار خانم فریبا محمدی

کانون چهارمحال و بختیاری

|

رتبه 4

سهمیه آزاد

سرکار خانم فاطمه احمدی

کانون زنجان

|

رتبه 4

سهمیه ایثارگران

جناب آقای صادق انبارکی

کانون بوشهر

|

رتبه 5

سهمیه ایثارگران

سرکار خانم عذرا مصلی

کانون زنجان

|

رتبه 7

سهمیه آزاد

سرکارخانم عاطفه جلیل

کانون چهارمحال و بختیاری

|

رتبه 8

سهمیه آزاد

سرکارخانم زینب اردشیری

کانون بوشهر

|

رتبه 8

سهمیه ایثارگران

سرکار خانم نسیم مختاری

کانون قزوین

|

رتبه 9

سهمیه آزاد

جناب آقای حسن بالکانی

کانون آذربایجان شرقی

|

رتبه 9

سهمیه آزاد

جناب آقای سهراب اوستاد

کانون بوشهر

|

رتبه 9

سهمیه آزاد

جناب آقای مهدی بخت آور

کانون اردبیل

|

رتبه 9

سهمیه آزاد

سرکار خانم شیما روشنک

کانون کردستان

|

رتبه 10

سهمیه ایثارگران

جناب آقای وحید جهان دوست

کانون اردبیل

|

رتبه 10

سهمیه آزاد

سرکارخانم ندا اختری فرد

کانون بوشهر

|

رتبه 10

سهمیه ایثارگران

جناب آقای مرتضی مشهدلو

کانون قزوین

|

رتبه 11

سهمیه آزاد

سرکارخانم ملیکا جوکار

کانون قم

|

رتبه 12

سهمیه آزاد

سرکارخانم معصومه یعقوبی

کانون مازندران

|

رتبه 12

سهمیه آزاد

جناب آقای کاظم عسگری

کانون اصفهان

|

رتبه 13

سهمیه آزاد

جناب آقای افشین حسن زاده

کانون اردبیل

|

رتبه 13

سهمیه آزاد

جناب آقای منوچهر نیک پی

کانون قزوین

|

رتبه 15

سهمیه آزاد

سرکارخانم انسیه سیمی

کانون بوشهر

|

رتبه 17

سهمیه ایثارگران

سرکارخانم نیلوفر رضایی

کانون بوشهر

|

رتبه 18

سهمیه ایثارگران

جناب آقای اکبر مقدم

کانون زنجان

|

رتبه 20

سهمیه آزاد

جناب آقای قاسم نجفی

کانون قزوین

|

رتبه 23

سهمیه آزاد

سرکارخانم زهره شیروانی

کانون ایلام

|

رتبه 25

سهمیه آزاد

جناب آقای مسعود زنگنه

کانون کرمانشاه

|

رتبه 27

سهمیه آزاد

جناب آقای محمود رضوی

کانون بوشهر

|

رتبه 27

سهمیه آزاد

سرکار خانم زیور حیدری

کانون قزوین

|

رتبه 28

سهمیه آزاد

سرکارخانم فهیمه مهرآور

کانون زنجان

|

رتبه 34

سهمیه آزاد

سرکارخانم حدیث سروش آرا

کانون قزوین

|

رتبه 37

سهمیه آزاد

سرکارخانم مهسا عزیزی

کانون آذربایجان شرقی

|

رتبه 38

سهمیه آزاد

سرکارخانم مهسا کاظمی

کانون قزوین

|

رتبه 38

سهمیه آزاد

سرکارخانم محبوبه شریفی

کانون قزوین

|

رتبه 40

سهمیه آزاد

سرکارخانم الهام پیشداد

کانون بوشهر

|

رتبه 46

سهمیه آزاد

سرکارخانم معصومه الکه

کانون قزوین

|

رتبه 53

سهمیه آزاد

سرکارخانم نگین جدیدالاسلام

کانون خوزستان

|

رتبه 62

سهمیه آزاد

سرکارخانم گلی حیدری

کانون قزوین

|

رتبه 63

سهمیه آزاد

جناب آقای محمدالرسول افسری مقدم

کانون خراسان

|

رتبه 81

سهمیه آزاد

جناب آقای حمیدرضا فاضلی

کانون مرکز

سهمیه آزاد

سرکارخانم زینب تاجیک

کانون مرکز

سهمیه ایثارگران

جناب آقای میثم رهبری نژاد

کانون مرکز

سهمیه آزاد

جناب آقای روزبه لک نیا

کانون مرکز

سهمیه آزاد

سرکارخانم فاطمه باباپور رزکناری

کانون مرکز

سهمیه ایثارگران

جناب آقای حامد فیض آبادی

کانون مرکز

سهمیه آزاد

جناب آقای میثم دانشیان

کانون مرکز

سهمیه آزاد

سرکار خانم سمیه حق پرست

کانون مرکز

سهمیه ایثارگران

جناب آقای امیر علیشاهی

کانون مرکز

سهمیه آزاد

جناب آقای علیرضا حاجی پور

کانون مرکز

سهمیه آزاد

جناب آقای مجتبی حشمتی پور

کانون مرکز

سهمیه آزاد

سرکار خانم الهه بلالی

کانون مرکز

سهمیه آزاد

جناب آقای محمد سجادی

کانون مرکز

سهمیه ایثارگران

سرکار خانم فاطمه کمالی

کانون مرکز

سهمیه ایثارگران